X Государственная оборона

§ 128

Рийгикогу по предложению Президента Республики объявляет военное положение, мобилизацию и демобилизацию, а также принимает решение об использовании Сил обороны для выполнения международных обязательств Эстонского государства.

Riigikogu kuulutab Vabariigi Presidendi ettepanekul välja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ning otsustab kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel.


В случае агрессии, направленной против Эстонской Республики, Президент Республики, не дожидаясь решения Рийгикогу, объявляет военное положение и мобилизацию. [RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral kuulutab Vabariigi President välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni, ootamata ära Riigikogu otsust. [RT I, 27.04.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]