X Государственная оборона

§ 130

Во время чрезвычайного или военного положения в интересах государственной безопасности и общественного порядка, в случаях и порядке, предусмотренном законом, права и свободы лиц могут быть ограничены, и на них могут быть возложены обязанности. Не могут быть ограничены права и свободы, установленные статьями 8, 11-18, частью 3 статьи 20, статьями 22, 23, частями 2 и 4 статьи 24, статьями 25, 27, 28, частью 2 статьи 36, статьями 40, 41, 49 и частью 1 статьи 51 Конституции.

Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides seadusega ettenähtud juhtudel ja korras piirata isikute õigusi ja vabadusi ning panna neile kohustusi. Piirata ei tohi õigusi ja vabadusi, mis on sätestatud põhiseaduse §-des 8, 11-18, 20 lõige 3, 22, 23, 24 lõiked 2 ja 4, 25, 27, 28, 36 lõige 2, 40, 41, 49 ja 51 lõige 1.