IX Международные отношения и международные договоры

§ 120

Порядок отношений Эстонской Республики с другими государствами и международными организациями устанавливается законом.

Eesti Vabariigi suhtlemise korra teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sätestab seadus.


§ 121

Рийгикогу ратифицирует и денонсирует договоры Эстонской Республики:

Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib Eesti Vabariigi lepingud:


1) по которым изменяются государственные границы;

1) mis muudavad riigipiire;


2) для введения в действие которых необходимо принять, изменить или отменить законы Эстонии;

2) mille rakendamiseks on tarvis Eesti seaduste vastuvõtmist, muutmist või tühistamist;


3) по которым Эстонская Республика присоединяется к международным организациям или союзам;

3) mille kohaselt Eesti Vabariik ühineb rahvusvaheliste organisatsioonide või liitudega;


4) по которым Эстонская Республика принимает на себя военные или имущественные обязательства;

4) millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi või varalisi kohustusi;


5) которые предусматривают ратификацию.

5) milles ratifitseerimine on ette nähtud.


§ 122

Сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах. Морская граница и воздушная граница Эстонии устанавливаются на основании международных конвенций.

Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Eesti mere- ja õhupiir määratakse rahvusvaheliste konventsioonide alusel.


Для ратификации договоров, по которым изменяются государственные границы Эстонии, требуется большинство в две трети голосов состава Рийгикогу.

Eesti riigipiire muutvate lepingute ratifitseerimiseks on nõutav Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus.


§ 123

Эстонская Республика не заключает международных договоров, противоречащих Конституции.

Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.


Если законы или иные акты Эстонии противоречат ратифицированным Рийгикогу международным договорам, то применяются положения международных договоров.

Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid.