VIII Финансы и государственный бюджет

§ 111

Исключительное право эмиссии эстонских денег принадлежит Банку Эстонии. Банк Эстонии организует денежное обращение и обеспечивает стабильность национальной валюты.

Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest.


§ 112

Банк Эстонии действует на основании закона и является подотчетным Рийгикогу.

Eesti Pank tegutseb seaduse alusel ja annab aru Riigikogule.


§ 113

Государственные налоги, повинности, пошлины, штрафы и платежи по обязательному страхованию устанавливаются законом.

Riiklikud maksud, koormised, lõivud, trahvid ja sundkindlustuse maksed sätestab seadus.


§ 114

Порядок владения, пользования и распоряжения государственным имуществом устанавливается законом.

Riigi vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra sätestab seadus.


§ 115

На каждый год Рийгикогу принимает закон о бюджете всех доходов и расходов государства.

Iga aasta kohta võtab Riigikogu seadusena vastu riigi kõigi tulude ja kulude eelarve.


Правительство Республики предоставляет Рийгикогу проект государственного бюджета не позднее, чем за три месяца до начала бюджетного года.

Vabariigi Valitsus esitab riigieelarve eelnõu Riigikogule hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta algust.


По предложению правительства Рийгикогу может принять дополнительный бюджет в течение бюджетного года.

Valitsuse ettepanekul võib Riigikogu eelarveaasta kestel vastu võtta lisaeelarve.


§ 116

К предложению об изменении государственного бюджета или его проекта, обусловливающему уменьшение предусмотренных им доходов, увеличение расходов или перераспределение расходов, инициатор обязан приобщить финансовые расчеты, указывающие источники доходов, необходимые для покрытия расходов.

Riigieelarve või selle eelnõu muutmise ettepanekule, mis tingib nendes ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise või kulude ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad.


Рийгикогу не вправе аннулировать или сокращать включенные в бюджет или проект бюджета расходы, предусмотренные другими законами.

Riigikogu ei tohi kustutada ega vähendada riigieelarvesse või selle eelnõusse võetud kulusid, mis on ette nähtud muude seadustega.


§ 117

Порядок составления и принятия государственного бюджета устанавливается законом.

Riigieelarve koostamise ja vastuvõtmise korra sätestab seadus.


§ 118

Принятый Рийгикогу государственный бюджет вступает в силу с начала бюджетного года. Если государственный бюджет не будет принят Рийгикогу к началу бюджетного года, то в этом случае разрешается ежемесячно совершать расходы в пределах до одной двенадцатой части расходов предыдущего бюджетного года.

Riigikogu poolt vastuvõetud riigieelarve jõustub eelarveaasta algusest. Kui Riigikogu ei võta riigieelarvet eelarveaasta alguseks vastu, võib iga kuu teha kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni eelmise eelarveaasta kulutustest.


§ 119

Если в течение двух месяцев с начала бюджетного года государственный бюджет не будет принят Рийгикогу, то Президент Республики объявляет внеочередные выборы в Рийгикогу.

Kui Riigikogu ei ole riigieelarvet vastu võtnud kahe kuu jooksul pärast eelarveaasta algust, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.