IX Международные отношения и международные договоры

§ 121

Рийгикогу ратифицирует и денонсирует договоры Эстонской Республики:

Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib Eesti Vabariigi lepingud:


1) по которым изменяются государственные границы;

1) mis muudavad riigipiire;


2) для введения в действие которых необходимо принять, изменить или отменить законы Эстонии;

2) mille rakendamiseks on tarvis Eesti seaduste vastuvõtmist, muutmist või tühistamist;


3) по которым Эстонская Республика присоединяется к международным организациям или союзам;

3) mille kohaselt Eesti Vabariik ühineb rahvusvaheliste organisatsioonide või liitudega;


4) по которым Эстонская Республика принимает на себя военные или имущественные обязательства;

4) millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi või varalisi kohustusi;


5) которые предусматривают ратификацию.

5) milles ratifitseerimine on ette nähtud.