IX Международные отношения и международные договоры

§ 122

Сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах. Морская граница и воздушная граница Эстонии устанавливаются на основании международных конвенций.

Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Eesti mere- ja õhupiir määratakse rahvusvaheliste konventsioonide alusel.


Для ратификации договоров, по которым изменяются государственные границы Эстонии, требуется большинство в две трети голосов состава Рийгикогу.

Eesti riigipiire muutvate lepingute ratifitseerimiseks on nõutav Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus.