XI Государственный контроль

§ 132

Государственный контроль в своей деятельности является независимым государственным органом, осуществляющим контроль над хозяйственной деятельностью.

Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan.


§ 133

Государственный контроль проверяет:

Riigikontroll kontrollib:


1) хозяйственную деятельность государственных учреждений, государственных предприятий и прочих государственных организаций;

1) riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevust;


2) использование и сохранность государственного имущества;

2) riigi vara kasutamist ja säilimist;


3) использование и распоряжение государственным имуществом, переданным во владение местных самоуправлений;

3) kohalike omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamist ja käsutamist;


4) хозяйственную деятельность тех предприятий, в которых государство имеет более половины голосов, определенных паями или акциями, либо тех предприятий, кредиты или выполнение договорных обязательств которых гарантируются государством.

4) nende ettevõtete majandustegevust, kus riigil on üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest või kelle laene või lepinguliste kohustuste täitmist tagab riik.


§ 134

Государственным контролем руководит государственный контролер, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Рийгикогу по предложению Президента Республики.

Riigikontrolli juhib riigikontrolör, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul.


Срок полномочий государственного контролера составляет пять лет.

Riigikontrolöri volituste kestus on viis aastat.


§ 135

Государственный контролер представляет Рийгикогу обзор использования и сохранности государственного имущества за предыдущий бюджетный год одновременно с обсуждением в Рийгикогу отчета об исполнении государственного бюджета.

Riigikontrolör esitab Riigikogule ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta eelmisel eelarveaastal üheaegselt riigieelarve täitmise aruande arutamisega Riigikogus.


§ 136

Государственный контролер может участвовать в заседаниях Правительства Республики с правом совещательного голоса по вопросам, входящим в сферу его обязанностей.

Riigikontrolör võib oma ülesannetesse kuuluvais asjus võtta sõnaõigusega osa Vabariigi Valitsuse istungitest.


В качестве руководителя своего ведомства государственный контролер пользуется теми же правами, каковыми по закону наделен министр как руководитель министерства.

Riigikontrolöril on oma ametkonna juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhina.


§ 137

Организация деятельности Государственного контроля устанавливается законом.

Riigikontrolli korralduse sätestab seadus.


§ 138

Государственный контролер может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Riigikontrolöri saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.